แผนสังหาร (In death, #8) J.D. Robb

ISBN:

Published:

Paperback

476 pages


Description

แผนสังหาร (In death, #8)  by  J.D. Robb

แผนสังหาร (In death, #8) by J.D. Robb
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 476 pages | ISBN: | 10.65 Mb

อีฟ ดัลลัส แหงกรมตำรวจและหนวยรักษาความปลอดภัยนิวยอรก เปนตำรวจผูมีคติวา เธอจะทุมเทการทำงานเพือเรียกรองความยุติธรรมใหกับผูเคราะหรายทีตองจบชีวิตลงอยางไมสมควร ไมวาคนผูนันจะเปนใคร ยากดีมีจนแคไหน อีฟไมมีวันหยุดยังจนกวาจะจับตัวฆาตกรมารับโทษทัณฑใหถึงทีสุด แมMoreอีฟ ดัลลัส แห่งกรมตำรวจและหน่วยรักษาความปลอดภัยนิวยอร์ก เป็นตำรวจผู้มีคติว่า เธอจะทุ่มเทการทำงานเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เคราะห์ร้ายที่ต้องจบชีวิตลงอย่างไม่สมควร ไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใคร ยากดีมีจนแค่ไหน อีฟไม่มีวันหยุดยั้งจนกว่าจะจับตัวฆาตกรมารับโทษทัณฑ์ให้ถึงที่สุด แม้ว่าข้อดีประการนี้ของผู้หมวดสาวจะเป็นสิ่งที่ทำให้ใครต่อใครนิยมชมชอบเธอ แต่ก็เป็นธรรมดาของโลกที่ว่า เมื่อมีคนรักก็ต้องมีคนชัง แถมคนผู้นั้นยังพร้อมเล่นสกปรกทุกวิถีทางเพื่อทำลายอีฟให้ย่อยยับ!

อนาคตของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไป? หรือว่านี่จะถึงคราวที่ อีฟ ดัลลัส ต้องสิ้นชื่อให้กับ แผนสังหารแผนสังหาร หนังสือลำดับที่ 8 ในชุด In Death ผลงานขายดีอันดับหนึ่งแห่ง New York TimesEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "แผนสังหาร (In death, #8)":


fitness-gniezno.subsglbooks.online

©2012-2015 | DMCA | Contact us