เราอยู่คนละฟากของภูผา หลายนักเขียน

ISBN:

Published: July 2008

141 pages


Description

เราอยู่คนละฟากของภูผา  by  หลายนักเขียน

เราอยู่คนละฟากของภูผา by หลายนักเขียน
July 2008 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 141 pages | ISBN: | 3.21 Mb

รวมบทกวีทีคัดเลือกจากรางวัลนายอินทรอวรอดเราอยูคนละฟากของภูผา คือบทกวีทีไดรับรางวัลชนะเลิศของปีนี เปนบทกวีรอยแกวอันทรงคุณคา ถายทอดลำนำภาษาลืนไหล ดวยชันเชิงรอยกรองบทกวีคอนขางยาวใหภาพกวาง มีลักษณะภาพวาดทางอารมณรูสึกนึกคิด วิจิรซับซอนดวยรายละเอียด หยิบขMoreรวมบทกวีที่คัดเลือกจากรางวัลนายอินทร์อวร์อดเราอยู่คนละฟากของภูผา คือบทกวีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของปีนี้ เป็นบทกวีร้อยแก้วอันทรงคุณค่า ถ่ายทอดลำนำภาษาลื่นไหล ด้วยชั้นเชิงร้อยกรองบทกวีค่อนข้างยาวให้ภาพกว้าง มีลักษณะภาพวาดทางอารมณ์รู้สึกนึกคิด วิจิรซับซ้อนด้วยรายละเอียด หยิบข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ย่อยสลายด้วยอารมณ์กวี ทำให้ชั้นหนึ่งเกิดภาพข้อมูลความรู้ อีกชั้นหนึ่งเกิดภาพอารมณ์ความรู้สึก ผสมกลมกลืนเกิดเป็นภาพพจน์แปลกใหม่Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เราอยู่คนละฟากของภูผา":


fitness-gniezno.subsglbooks.online

©2012-2015 | DMCA | Contact us